Sử dụng

Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra bạn đã sử dụng đúng môi trường Development hoặc Production và tạo một tài khoản theo hướng dẫn ở đây.

Cấu hình

Sử dụng api_key được cung cấp và cấu hình như sau:

export API_KEY=<api_key>
export API_HOST=https://api.etop.vn

TIP

Hướng dẫn sử dụng các lệnh exportcurl được cung cấp sẵn khi chạy bằng terminal trên hệ điều hành Linux hoặc Mac. Trong trường hợp bạn sử dụng môi trường khác, vui lòng thay thế bằng các thao tác tương đương.

Cấu trúc API

Request

Một lời gọi API tiêu biểu như sau:

curl https://api.etop.vn/v1/partner.Misc/CurrentAccount \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
 -d '{}'

Tất cả request sử dụng giao thức HTTPS, method POST và truyền giá trị bằng body sử dụng định dạng dữ liệu application/json. Các header bắt buộc là Content-TypeAuthorization.

Response

Response sử dụng định dạng dữ liệu application/json được set trong header Content-Type. Nếu request thành công, HTTP status code là 200. Nếu request lỗi, HTTP status code có thể là 4xx hoặc 5xx với cấu trúc tương tự như sau:

{
 "code": "invalid_argument",
 "msg": "..."
}

Kết nối tài khoản shop

POST /v1/partner.Shop/AuthorizeShop

Việc kết nối được thực hiện theo mô hình redirect. Đối tác cần chuẩn bị một địa chỉ url để nhận redirect sau khi shop đăng nhập thành công:

export REDIRECT_URL="https://example.com/redirect?token=87209412"

TIP

Đối tác nên đính kèm token hoặc thông tin shop của đối tác trong redirect_url để xác định được shop tương ứng khi nhận redirect.

Quá trình kết nối với shop:

 1. Gửi request đến /v1/partner.Shop/AuthorizeShop.
 2. Redirect đến địa chỉ url được cung cấp bởi auth_url, chờ shop xác thực tài khoản và nhận redirect từ eTop.
 3. Gửi lại request với shop_id nhận được.
 4. Lưu shop_idauth_token để sử dụng trong các API khác.

Kết nối lần đầu

Trường hợp shop của đối tác đã từng kết nối với eTop và đối tác đã có thông tin shop_id thì bỏ qua bước này, di chuyển đến bước sau. Trong trường hợp shop của đối tác chưa từng kết nối với eTop, đối tác có thể gửi request như sau:

# Mặc định
curl https://api.etop.vn/v1/partner.Shop/AuthorizeShop \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
  -d '{
    "redirect_url": "'$REDIRECT_URL'"
  }'

# Hoặc cung cấp thông tin sẵn có (các mục là không bắt buộc)
curl https://api.etop.vn/v1/partner.Shop/AuthorizeShop \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
  -d '{
    "email": "<địa chỉ email>",
    "phone": "<số điện thoại>",
    "name": "<tên>",
    "redirect_url": "'$REDIRECT_URL'"
  }'

Kết nối lần thứ hai trở đi

Trong trường hợp shop của đối tác đã từng kết nối với eTop, đối tác cần có thông tin shop_id. Gửi request như sau:

# Sử dụng shop_id (bắt buộc)
curl https://api.etop.vn/v1/partner.Shop/AuthorizeShop \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
  -d '{
    "shop_id": "<id của shop do eTop cung cấp>",
    "redirect_url": "'$REDIRECT_URL'"
  }'

TIP

Đối tác vẫn cần cung cấp redirect_url vì có thể xảy ra tình huống shop cần đăng nhập lại. Lúc này redirect_url sẽ được sử dụng để eTop redirect về sau khi shop đăng nhập thành công.

Xử lý kết quả

200 OK type=shop_request

{
 "code": "ok",
 "msg": "Sử dụng mã này để hỏi quyền tạo đơn hàng với tư cách shop (có hiệu lực trong 15 phút)",
 "type": "shop_request",
 "auth_token": "request:Ut8zhsaQp_kwKi2u2gEch_9R3yiQvpFUnB5mE_MRfks",
 "expires_in": 900,
 "auth_url": "https://auth.etop.vn/login?token=request:Ut8zhsaQp_kwKi2u2gEch_9R3yiQvpFUnB5mE_MRfks"
}

Kết quả này nghĩa là shop sẽ được yêu cầu đăng nhập để xác nhận tài khoản. Kết quả trả về sẽ cung cấp một địa chỉ url bằng field auth_url để đối tác redirect shop đến và xác thực tài khoản.

Sau khi thực hiện xác thực tài khoản, eTop sẽ redirect về địa chỉ url đối tác cung cấp kèm với shop_id, theo cấu trúc: $REDIRECT_URL?shop_id=<shop_id>.

200 OK type=shop_key

{
 "code": "ok",
 "msg": "Sử dụng mã này để tạo đơn hàng với tư cách shop (có hiệu lực khi shop vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ của đối tác)",
 "type": "shop_key",
 "auth_token": "shop1052570182707778180:KgGTCsQHSzfKBt8la63c7E6NRqqnD5RVRMrb0aJwa8jZCEbGCmJ7Q01aVwyZeGeR",
 "expires_in": -1
}

Kết quả này nghĩa là đối tác đã có thể tạo đơn hàng với tư cách shop. Hãy lưu lại auth_token ứng với tài khoản của shop để sử dụng tiếp tục.

Lưu ý

Cần lưu ý rằng kể cả khi shop đã từng kết nối với eTop, nhưng shop vẫn có thể được yêu cầu đăng nhập lại. Tình huống này xảy ra khi shop đã gỡ liên kết với tài khoản của đối tác. Lúc này, response sẽ có type=shop_requestauth_url được trả về, đối tác cần redirect về địa chỉ này để shop đăng nhập lại.

Kiểm tra shop_key

Để kiểm tra shop_key nhận được là đúng, đối tác có thể gửi request đến /v1/partner.Shop/CurrentShop:

export API_KEY=<api_key>
curl https://api.etop.vn/v1/partner.Shop/CurrentShop \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $SHOP_KEY" \
  -d '{}'

Các lỗi thường gặp

400 Bad Request

{
 "code": "invalid_argument",
 "msg": "..."
}

Vui lòng kiểm tra lại các giá trị cung cấp.

401 Unauthorized

{
 "code": "unauthenticated",
 "msg": "..."
}

Vui lòng kiểm tra lại request đã bao gồm header Authorization: <api_key> đúng.

403 Forbidden

{
  "code": "permission_denied",
  "msg": "...",
  "meta": {
    "reason": "Chỉ có thể sử dụng shop_id nếu shop đã từng đăng nhập qua hệ thống của đối tác."
  }
}

Shop chưa bao giờ đăng nhập vào eTop thông qua hệ thống của đối tác. Hãy thử lại với request mà không bao gồm shop_id.

Lưu ý

Trong trường hợp shop từng đăng nhập vào eTop thông qua hệ thống của đối tác, sau đó gỡ liên kết với đối tác, kết quả trả về vẫn là 200 OK với yêu cầu shop đăng nhập và cấp quyền lại. Nên lỗi permission_denied chỉ xảy ra khi shop_id được cung cấp không chính xác.

404 Not Found

{
  "code": "bad_route",
  "msg": "unexpected Content-Type: \"\""
}

Vui lòng kiểm tra lại path và header Content-Type: application/json.

409 Conflict

{
 "code": "already_exists",
 "msg": "Mã đơn hàng external_id đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại.",
 "meta": {
  "duplicated": "external_id"
 }
}

Mã đơn hàng của bạn đã tồn tại ở eTop. Bạn có thể huỷ đơn cũ và thử lại. Xem thêm

Tra cứu API

Tra cứu chi tiết API ở đây.