Partner API

Mô hình dành cho đối tác với nhiều tài khoản shop. Sử dụng API của eTop để liên kết với các tài khoản shop của bạn, tạo và theo dõi đơn hàng.

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.