Sử dụng

Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra bạn đã sử dụng đúng môi trường Development hoặc Production và tạo một tài khoản theo hướng dẫn ở đây.

Cài đặt

Server

Sử dụng api_key được cung cấp và cấu hình như sau:

export API_KEY=<api_key>
export API_HOST=https://api.etop.vn

TIP

Hướng dẫn sử dụng các lệnh exportcurl được cung cấp sẵn khi chạy bằng terminal trên hệ điều hành Linux hoặc Mac. Trong trường hợp bạn sử dụng môi trường khác, vui lòng thay thế bằng các thao tác tương đương.

Client

Thêm đoạn mã sau vào trang web:

<script src="https://api.etop.vn/dist/ecom/ecom-polyfill.js"></script>

TIP

Xem thêm các lựa chọn khác ở đây nếu bạn muốn sử dụng script minified hoặc không bao gồm polyfill.

Kết nối tài khoản shop (server)

POST /v1/partner.Shop/AuthorizeShop

Đối tác có thể kết nối với shop theo hai bước như sau:

Kết nối lần đầu

Trường hợp shop của đối tác đã từng kết nối với eTop và đối tác đã có thông tin shop_id thì bỏ qua bước này, di chuyển đến bước sau. Trong trường hợp shop của đối tác chưa từng kết nối với eTop, đối tác có thể gửi request như sau:

# Mặc định
curl https://api.etop.vn/v1/partner.Shop/AuthorizeShop \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
  -d '{}'

# Hoặc cung cấp thông tin sẵn có (các mục là không bắt buộc)
curl https://api.etop.vn/v1/partner.Shop/AuthorizeShop \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
  -d '{
    "email": "<địa chỉ email>",
    "phone": "<số điện thoại>",
    "name": "<tên>"
  }'

Kết nối lần thứ hai trở đi

Trong trường hợp shop của đối tác đã từng kết nối với eTop, đối tác cần có thông tin shop_id. Gửi request như sau:

# Sử dụng shop_id (bắt buộc)
curl https://api.etop.vn/v1/partner.Shop/AuthorizeShop \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
  -d '{
    "shop_id": "<id của shop do eTop cung cấp>"
  }'

Lưu ý

Nếu không cung cấp shop_id, shop sẽ luôn được yêu cầu đăng nhập lại. Để thuận tiện cho shop, đối tác cần lưu trữ shop_id để sử dụng.

Xử lý kết quả

200 OK type=shop_request

{
 "code": "ok",
 "msg": "Sử dụng mã này để hỏi quyền tạo đơn hàng với tư cách shop (có hiệu lực trong 15 phút)",
 "type": "shop_request",
 "auth_token": "request:Ut8zhsaQp_kwKi2u2gEch_9R3yiQvpFUnB5mE_MRfks",
 "expires_in": 900
}

Kết quả này nghĩa là shop sẽ được yêu cầu đăng nhập để xác nhận tài khoản. Đối tác gửi nguyên vẹn auth_token đến client.

200 OK type=shop_key

{
 "code": "ok",
 "msg": "Sử dụng mã này để tạo đơn hàng với tư cách shop (có hiệu lực khi shop vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ của đối tác)",
 "type": "shop_key",
 "auth_token": "shop1052570182707778180:KgGTCsQHSzfKBt8la63c7E6NRqqnD5RVRMrb0aJwa8jZCEbGCmJ7Q01aVwyZeGeR",
 "expires_in": -1
}

Kết quả này nghĩa là đối tác đã có thể tạo đơn hàng với tư cách shop. Đối tác gửi nguyên vẹn auth_token đến client và lưu lại để sử dụng tiếp tục.

Lưu ý

Cần lưu ý rằng kể cả khi shop đã từng kết nối với eTop, nhưng shop vẫn có thể được yêu cầu đăng nhập lại. Tình huống này xảy ra khi shop đã gỡ liên kết với tài khoản của đối tác.

Các lỗi thường gặp

Xem chi tiết ở Server-Side API

Khởi tạo component (client)

Tạo một thẻ <div> cho Component trên trang web:

<body>
 <div id="component"></div>
</body>

Và sử dụng đoạn mã sau để khởi tạo component:

var etopComponent = etop.init({
 elem: 'etop-component',
 auth_token: '<token của shop được cung cấp bởi server>',
 customize: {
  fromAddress: false,
  toAddress: false,
  orderFees: false,
  transportFees: true,
  submitButton: false
 }
})
 .onReady(() => console.log('Đã sẵn sàng để tạo đơn hàng'))
 .onAccessGranted((data) => console.log('Lưu shop_id vào server', data.shop_id))
 .onError((error) => console.log('Lỗi', error))

Shop sẽ nhận được yêu cầu đăng nhập và cần xác nhận trước khi có thể bắt đầu tạo đơn hàng qua trang web của bạn. Nếu shop đăng nhập thành công, bạn sẽ nhận được thông báo qua hàm .onReady(), ngược lại callback của hàm .onError() sẽ được gọi.

Lưu ý

Sử dụng auth_token do server cung cấp. Xin đừng nhầm lẫn với api_key, là thông tin cần được giữ bí mật và không bao giờ gửi cho client.

Tạo đơn hàng (client)

var order = {
 "customer_address": {
  "full_name": "Khách hàng TEST",
  "phone": "0123456789",
  "province": "Hồ Chí Minh",
  "district": "Quận 2",
  "ward": "Phường An Phú",
  "address1": "Địa chỉ TEST của khách hàng"
 },
 "shipping_address": {
  "full_name": "Khách hàng TEST",
  "phone": "0123456789",
  "province": "Hồ Chí Minh",
  "district": "Quận 2",
  "ward": "Phường An Phú",
  "address1": "Địa chỉ TEST của khách hàng"
 },
 "lines": [
  {
   "product_name": "Sản phẩm mẫu",
   "quantity": 10,
   "list_price": 1200000,
   "retail_price": 1000000,
   "payment_price": 1000000,
   "attributes": [
    {"name": "Màu", "value": "xanh"},
    {"name": "Size", "value": "30cm"}
   ]
  }
 ],
 "total_items": 10,
 "basket_value": 10000000,
 "order_discount": 10000,
 "total_discount": 10000,
 "total_amount": 10070000,
 "total_fee": 80000,
 "order_note": "Ghi chú đơn hàng",
 "fee_lines": [
  {"type": "shipping", "amount": 80000}
 ],
 "shipping": {
  "chargeable_weight": 3000,
  "cod_amount": 290000,
  "carrier": "ghtk",
  "shipping_service_code": "8JSG1RAN",
  "shipping_service_fee": 133000,
  "shipping_note": "Đơn hàng TEST, xin huỷ giúp",
  "include_insurance": true,
  "try_on": "open",
  "pickup_address": {
   "full_name": "Người dùng TEST",
   "phone": "0123459876",
   "province": "Đà Nẵng",
   "district": "Quận Liên Chiểu",
   "ward": "Hòa Khánh Nam",
   "address1": "Địa chỉ TEST lấy hàng"
  }
 }
}

// tạo đơn hàng nháp
component.newOrder(order).catch((err) => console.error('Lỗi', error))

// bổ sung các giá trị cần thiết
component.updateOrder({
 "shipping": {
  "pickup_address": {
   "province": "Ho chi minh",
   "district": "Quan 10"
  }
 }
}).catch((err) => console.log('Lỗi', error))

// xác nhận đơn hàng
component.submitOrder().then(
 (res) => console.log('Đã tạo đơn hàng'),
 (err) => console.error('Lỗi', error)
)

Lưu ý

Bạn chỉ có thể tạo đơn hàng mới khi component đã sẵn sàng. Hãy dùng hàm lắng nghe sự kiện .onReady() hoặc kiểm tra thuộc tính .ready trước khi bạn bắt đầu tạo đơn hàng.

TIP

Tất cả các lỗi khi giao tiếp với component sẽ được gửi qua .onError(). Bạn có thể bỏ qua đoạn .catch() trong ví dụ trên.

Lưu trữ shop_id (client và server)

Sau khi nhận được shop_id, bạn cần lưu trữ lại tương ứng với tài khoản shop của bạn. Nó cần thiết để shop có thể sử dụng trong lần tiếp theo và không phải đăng nhập lại.

component.onAccessGranted((data) => {
 console.log('Lưu shop_id vào server', data.shop_id)
})

Chúc mừng bạn đã tạo đơn hàng thành công!